Igal perel on suur unistus, mille täitumiseks tuleb perel ühiselt raha säästa. Mängijad hakkavad tööle pereettevõtetes, mille raha teenitakse firma tooteid/teenuseid müües. Töö tegemise eest makstakse palka ning perekonna raha kulub eluks vajaliku peale nagu toit, riided, eluase jm.
Mille arvelt raha säästa, et pere unistus saaks täidetud?

"Ettevõtlik pere" on praktiline õppemäng, mis selgitab kuidas toimib perefirma, kuidas perega raha säästa ja milline on edukas meeskonnatöö?

Mäng ja teemad sobivad 7-12a lastele. Mängus saab osaleda 15-30 mängijat.

Mängu eesmärk on luua ettevõtluspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse- ja suhtluspädevuse ning matemaatikapädevuse arengut. Rollimängu käigus õpivad noored tundma ja kasutama oma loomuomaseid tugevusi.

Ettevõtlikud kodanikud töötavad oma firmas, maksavad töötajatele palka, riigile makse ning tasuvad igakuiselt ettevõtte tegevusega seotud püsikulusid. Kõigil on kiire ja tööd on palju, kuid raha aina väheneb. Noored ettevõtjad on sunnitud mõtlema, kas saab kuskilt kokku hoida või on mõistlikum leida rohkem kliente. Kõik valikud on võimalikud, kuid kas need lahendavad probleemi?

Praktiline õppemäng, mis arendab ettevõtlikkust ning õpetab ettevõtlus- ja majandusalaseid teadmisi. Õppekomplektile lisaks kasutatakse ka digitaalset mänguplatvormi.

Mäng ja teemad sobivad 12-16a noortele. Mängus saab osaleda 20-30 mängijat.

Mängu eesmärk on luua ettevõtluspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse- ja suhtluspädevuse ning matemaatikapädevuse arengut. Rollimängu käigus õpivad noored tundma ja kasutama oma loomuomaseid tugevusi.

Bizplay mänguplatvorm on loodud Bizplay mängude jaoks ning funktsioonid on kasutatavad kõikides mänguformaatides. 

Mänguplatvorm on veebipõhine, et kasutajatel oleks seda mugav kasutada igast seadmest, olenemata sellest, mis seadet (sülearvuti või nutitelefon) või operatsioonisüsteemi (Android, IOS, Windows) kasutada.
Mäng vajab head ja stabiilset internetiühendust, kuna mängus on mitmeid ettevõtteid ja mängijaid, kes vajavad koheselt õiget infot etappide, ülekannete, ülesannete vms kohta.

Platvorm asub lehel game.bizplay.ee

Juhendaja saab platvormile siseneda oma kasutajaga. Juhendaja saab platvormi abil mängu juhtida ning kasutada analüüsiks sinna kogutud andmeid.

Mängu etappide juhtimiseks on juhendajal eraldi tööriist. Sellega saab

Platvorm kogub ka andmeid nii ülekannete kui ka ülesannete kohta.
Ülekannetest teeb platvorm kokkuvõtva raporti graafilisel ja tabeli kujul. Mängija vaatesse minnes saab juhendaja vaadata ka detailset ülevaadet. Ülesannete andmeid saab samuti vaadata mängija vaates.

Mängijad sisenevad platvormile mängukoodiga. Mängijate jaoks on platvormil funktsioonid isikliku ning ettevõtte rahaasjadega toimetamiseks ja ülesannete võtmiseks.

Juhend õpetab teile, kuidas läbi viia praktilist õppemängu "Ärilahing". Kursus on eelkõige suunatud õpetajatele.

"Ärilahing" on intensiivne õppemäng, kuhu on kaasatud digivahendid, kuid tegevus toimub reaalajas ühes ruumis. 

Mängu sobib läbi viia III kooliastme, kutsehariduse ja gümnaasiumi õpilastega.

Eesmärk: Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse praktiseerimine; võõrkeeltes suhtlemise praktiseerimine

Ainevaldkond: Majandus- ja ettevõtlusõpe, karjääriõpetus, ärindus ja haldus, vene keel, inglise keel

Teemad: Ideede genereerimine ja valideerimine, müük, turg, müügistrateegia, meeskonnatöö, suhtlemine

Osalejad harjutavad:

Kursus loodi ja tehti kättesaadavaks projekti "Ettevõtlusõppe mängu "Ärilahing" mängukomplekti ning juhendi edasiarendus ja digitaliseerimine ning tasuta kättesaadavaks muutmine" raames. Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.

Курс «От идеи к продукту» — это обучающий курс для наставников направленный на передачу учащимся практического опыта предпринимательской деятельности, в котором рассматривается весть процесс от поиска бизнес-идеи до создания прототипа.

Курс в основном включает задания для командной работы, которые решаются в школе и дома. Общий объем курса для учащегося составляет 8 академических часов, из которых 5 часов в классе и 3 часа самостоятельной работы.

Одним из компонентов курса является интенсивная практическая обучающая игра «Бизнес-битва», которая помогает понять трудности начинающего предпринимателя. Игра проходит в режиме реального времени в одном помещении и для этого используется игровая платформа Bizplay.

Темы: Генерация и проверка идеи, клиент, конкуренция, продажи, рынок, прототип, презентация бизнес-идеи, командная работа

Возраст: от 13 лет

Курс был создан и стал доступным в рамках проекта «Разработка и оцифровка игрового набора "Бизнес-битва" и руководства к нему, а также их бесплатное распространение». Проект финансировался Европейским социальным фондом.

‘From Idea to Product’ is an instructor course designed to give your students a hands-on experience with entrepreneurship, where the process from finding a business idea to the creation of a prototype is carried out.

The course mainly includes team assignments that are solved at school and at home. The total volume of the course for a student is 8 academic hours, of which 5 are classroom lessons and 3 are independent work.

Part of the course is the Business Battle, an intensive and practical educational game that helps players to understand the challenges facing a start-up entrepreneur. The game takes place in real time, in one room, and uses the Bizplay game platform.

Themes: generation and validation of ideas, customer, competition, sales, market, prototype, presentation of a business idea, teamwork

Age: from 13 years

This course was created and made available within the framework of the project ‘Further development and digitisation of the game set and instructions for the educational game Business Battle, and making it available free of charge’. The project was funded from the European Social Fund.

Инструкция научит вас инструктировать практическую обучающую игру «Бизнес-битва». Курс предусмотрен, прежде всего, для преподавателей.

«Бизнес-битва» – это интенсивная образовательная игра, в которой используются цифровые средства, но действие происходит в реальном времени в одном помещении. 

Эта игра подходит для учеников III школьной ступени, учеников, получающих профессиональное образование, и гимназистов.

Цель: практика предприимчивости и предпринимательства; практика общения на иностранных языках

Предметная область: экономика и предпринимательство, профориентация, управление и администрирование бизнесом, русский язык, английский язык

Темы: генерирование и валидация идей, продажи, рынок, стратегия продаж, работа в команде, общение

Участники упражняются в:

Курс был создан и предложен в рамках проекта «Дальнейшее развитие игрового комплекта предпринимательской игры „Бизнес-битва“ и инструкции к ней, а также оцифровка и бесплатное распространение этой игры». Проект финансировал Европейский социальный фонд.

Instruction teaches you how to instruct the practical learning game Business Battle. The course is primarily aimed at teachers.

Business Battle is an intensive learning game that involves digital tools, but is played in real time in one room.

The game is suitable for students of the 3rd stage of study, vocational education, and upper secondary school.

Goal: Entrepreneurship practice; practising communication in foreign languages

Subject area: Economics and business education, career education, business and administration

Topics: Coming up with ideas and validating them, sales, market, sales strategy, teamwork, communication

The participants will practice:

The course was created and made available within the framework of the project ‘Further development and digitisation of the game set and guide of the entrepreneurship learning game Business Battle and making it available free of charge’. The project was funded by the European Social Fund.

"Ideest tooteni" on juhendaja kursus, et oma õpilastele edasi anda praktiline kogemus ettevõtlusest, kus tehakse läbi protsess äriidee leidmisest kuni prototüübi tegemiseni.

Kursus sisaldab peamiselt meeskonna ülesandeid, mida lahendatakse koolis ning kodus. Kogu kursuse maht õpilasele on 8 akadeemilist tundi, millest 5 on klassitunnid ja 3 on iseseisev töö.

Kursuse üheks osaks on intensiivne ja praktiline õppemäng "Ärilahing", mis aitab mõista alustava ettevõtja väljakutseid. Mäng toimub reaalajas ühes ruumis ja selleks kasutatakse Bizplay mänguplatvormi.

Teemad: Ideede genereerimine ja valideerimine, klient, konkurents, müük, turg, prototüüp, äriidee esitlemine, meeskonnatöö

Vanus: al 13 aastat

Kursus loodi ja tehti kättesaadavaks projekti "Ettevõtlusõppe mängu "Ärilahing" mängukomplekti ning juhendi edasiarendus ja digitaliseerimine ning tasuta kättesaadavaks muutmine" raames. Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.